مجموعـه عسل چهار فصل با توجه به سود جویی هایی که در تهیه و ارائه عسـل از طرف بعضی افراد و مجموعه ها می شود به منظور تـامین نیاز مردم عزیز و دسترسی به عسـل طبیعی و با کیفیت راه انـدازی شده است. بدین منظور با همکاری زنبورداران سراسر کشور که شرایط همکاری ( تولید عسـل طبیعی بدون هیچگونه تقلب و سودجویی با نظارت بر تولیـد همچنین آزمـایش عسل تولیدی آنها ) را داشته باشند و حـذف واسطه ها اقدام به تهیه و ارائه عسل خود به مشتریان نموده است.

ما بر این بــاور هستیم که ارائه محصـولی طبیعی و با کیفـیت به مشتریان عزیـز و رضـایت آنها بزرگـترین خدمـت می باشد و امیـدوار هستیم که در این راه از برتـرین ها باشیم و هدف ما نه تنها تامین نیاز مشتـریان داخلی می باشـد بلکـه ارائه محصولات خود به سـایر کشورها نیز هست چرا که این پتانسیل در کشور ایران عزیز و مجموعه عسل چهار فصل وجود دارد.