فوریه 25, 2021

عسل تک گل

عسل تک گل به عسلی گفته می شود که زنبور ها بیشتر از شهد یک نوع گیاه برای تهیه عسل از آن استفاده کرده باشند. مناطق […]
مارس 21, 2021

مناطق تولید عسل در ایران

می توان گفت که با توجه به وجود پوشش گیاهی مختلف در ایران ، تولید عسل در اکثر مناطق ایران وجود دارد و مناطق تولید عسل […]
مارس 22, 2021
عسل وحشی

عسل کوهی، عسل وحشی و عسل کوهستان چیست ؟

عسل کوهی، عسل وحشی و عسل کوهستان، اصطلاحات و نام هایی هستند که در مورد عسل ارگانیک که بدون دخالت انسان ها تولید می شود، کاربرد […]
مارس 23, 2021
کندوی زنبور عسل

کندوی زنبور عسل و شناخت آن

کندوی زنبور عسل جایی است که اجتماعی از زنبور های عسل در آن زندگی می کنند و به فعالیت تولید عسل مشغول هستند. زمانی که نام […]