فوریه 23, 2021

شناخت زنبور عسل کارگر و وظایف آن

زنبور کارگر مثل ملکه همیشه از تخم بارور شده بوجود می آیند و مثل ملکه از جنس ماده است و دوران رشد او (از تخم تا […]