مارس 24, 2021
کلنی زنبور عسل

کلنی زنبور عسل و شناخت آن

کلنی زنبور عسل اجتماعی از زنبورهای عسل که در یک کندو زندگی می کنند را گویند. یک کلونی زنبور عسل جمعیتی معادل بیست هزار تا شصت […]